DISPOSITION OF UNITS ALONG THE LIMES

* * *

Overview of legions in Moesia Superior

(Table adapted according to M. Mirković,1968:32)

Legio

Fort

Period

IV Scythica

Viminatium (?)
Singidunum (?)
Oescus (?)
Ratiaria (?)
Diana

arrived to Moesia 11,9 or 6 BC
Departs 45. to Oescus,
49 AD lower Rhine
57/58 AD to the east

V Macedonica

Viminatium (?)
Singidunum (?)
Oescus (?)
Ratiaria (?)
Diana

arrived to Moesia 11,9 or 6 BC
departs 62 AD to Syria.
back to Moesia 69 AD and from 86 AD remains in newly formed province Moesia Inferior

VIII Augusta

Viminatium (?)
Singidunum

arrives 44 AD
departs in 69 AD to Germania,
cca 261 AD (?)

VII Claudia

Viminatium
Cuppae
Taliata

dolazi 57. ili 67.
ostaje do kraja antike.

III Gallica

?

dolazi 68.
odlazi 69. u Siriju

V Alaudae

Viminatium

dolazi 69. iz Germanije
86. uništena od Dačana

IV Flavia

Margum ( do 100 )
Singidunum
Cuppae (?)

dolazi 86. ostaje do kraja antike. Slala veksilacije u ratove u drugim provincijama, zamenjivala legio II Adiutrix u Pannonii. Od 328. do Valentinijana (364-375) mogla je biti na terenu u Banatu.

XIII Gemina

Egeta
Ratiaria
Diana
Pontes
5 castela izmedju Egetae i Ratiariae

dolazi posle 270. iz Dakije koju Rimljani napuštaju

VI Ferrata

nije stalna posada

prolazila 69. i sprečila varvarsku invaziju

I Ittalica

?

Dolazi iz Germanije 69.
86. posle podele provincija ostaje u Moesii Inferior

Viminacenses

Viminatium

kasna antika,neki je tumače kao vrstu lokalne milicije.

Palatina Moesica

?

sastavljena od IV Flavia i VII Claudia, neki smatraju da je imala poseban status poput dvorske legije.

X Fretensis

Timacum Minus

u vreme ratova Marka Aurelija

 

* * *
Overview of auxiliary units in Moesia Superior

ala

Fort period

I Conefatium

Gerulata

u vreme Flavijevaca (116. u Gornjoj Panoniji

I Claudia nova miscelanea

?

93, 100, 159/160

I Pannoniorum

Lederata

101-107.

I Hispanorum et Arvacorum

?

u Panoniji 80,84,85,100.
U Gornjoj Meziji 133,138,148,149,150

 

* * *
Pregled pomoćnih jedinica u Gornjoj Meziji
(tabela je većim delom preuzeta od M. Mirković:1968)

cohors

stalni logor

vreme boravka

I Antiochensium

?

75,93,100,159/160.
(učestvovala u gradnji Pons Traiani)

I Sugambrorum vet .

?

75.

I Raetorum

Taliatae (?)

75. 26. u borbi protiv Tračana

I Lusitanorum

kastel na ušću Boljetinske reke(?)
Taliata (?)
Timacum Minus (?)

75,100, 159/160.

III Gallorum

?

75,78,159/160.

IV Gallorum

?

75.

V Gallorum

Cuppae (?)
Transdierna

75.93,100. (110. u Panoniji)
159/160.

VII Gallorum

?

75. (99. i 102. u Donjoj Panoniji)

VIII Gallorum

?

75,78.

I Cisipadensium

?

75,93,100. (235. U Donjoj Meziji)

I Cantabrorum

Aque

78. uništena krajem prvog veka od Dačana

I Thracum Syriaca

Timacum Minus

78,100.do kraja drugog veka

I Sugambrorum tyr.

?

78.

II Lucensium

?

78.

I (?) Cilicum

?

78,93,100.

I (?) Mattiacorum

?

78.

I Cretum (sagittariorum)

Egeta (159/160)

od 45.u Meziji. 93,100. 110. u Panoniji (?) ili Dakiji (?)159/160.
(učestvovala u gradnji Pons Traiani)

I Flavia Hisp.mil.

Cuppae (101-107)

45,86,93,100.

III Gallorum Mac.

?

93,100,159/160.

IIII Raetorum

?

93,100

V Hispanorum

Cuppae (?)

93,100,159/160.

I Flavia Bessorum

castra Tricornia

100.

I Thracum c.R.

?

100.

I Montanorum c.R.

do 80.
Timacum Minus

100,103/107, 159/160.
u Donjoj Panoniji 80,84,85,102.

I Vindelicorum c.R.

?

100.

II Hispanorum

?

100.
(učestvovala u gradnji Pons Traiani)

II Brittonum mil. c.R.p.f.

?

100.

II Flavia Commagen.

?

100,103/107.

III Brittonum

?

100,159/160.
(učestvovala u gradnji Pons Traiani)

VI Thracum

?

100.

VII Breucorum c.R.

?

100.

I Brittonum mil.

?

103/107.

I Brittanica mil. c.R.

?

103/107.

I Pannoniorum vet.

castra Tricornia

103/107,159/160.

I Hispanorum

?

103/107.

I Alpinorum

?

103/107.

III Campestris c.R.

?

103/107, 159/160. (110. u Dakiji)

VIII Raetorum

?

103/107.

IX (vel VIIII) Gem(ina) vol (untariorum)

Transdierna

I/ II vek

II Aurelia Dardanorum

Timacum Minus

198-242 i dalje

IIII Cypria c.R.

?

103/107.

 

* * *
Overview of legions in Lower Pannonia

Legio

Fort

Period

V Iovia

Burgenae

kraj III i početak IV veka

VI Herculia

Burgenae
Mursa
kastel kod Bonostora

kraj III i početak IV veka

I Adiutrix

Sirmium
Mursa

dolazi na početku Domicijanovih ratova posle 85/86.
boravi 96-98 i 102-107.

 II Adiutrix

Aqincum
Acumincum
Sirmium
Mursa
Basianae

došla posle 85. 100/101. već je bila u ovim utvrđenjima. U Trajanovo vreme (106.) centar u Acumicumu zatim je premešten u Aquincum
prisutna i krajem III i početkom IV veka

X Gemina

Aqincum
Sirmium

dolazi posle 103.
45/46. bila na putu za Meziju.

VIII Augusta

Sirmium

14-45. n.e. i 260.

I Min.

Sirmium

?

VII Claudia

Rittium (?)
Taurunum (?)
Sirmium (?)

Domicijanovo i Trajanovo vreme

IX Hispana

Siscia

14. i 42/43.

XIV Gemina

Sirmium (?)

kraj I veka

XV Apollinaris

prošla kroz Srem 62. i 71.

IV Flavia

Aqincum
Burgenae
Sirmium

89-92. i 161-166.

 

* * *
Pregled pomoćnih jedinica u Donjoj Panoniji

Cohors

stalni logor

vreme boravka

III Alpinorum equitata

Burgenae

sredina I veka, III vek

VII Breucorum c.R. (Antoniniana) equitata

Burgenae
Rittium

85. pre 100. otišla u Moesiau superior

I Thracum c.R. equitata

Burgenae

pre 90. u Pannonii Inferior još 110, 148, 160, 167,i na kraju III i početku IV veka

I Cantabrorum

Acumincum

70.

I Aurelia Dardanorum Antoniniana

Cornacum

I, II vek

II Alpinorum Equitata

kastel kod Čerevića

sredina I veka

XXXII c.R.

Siscia

?

I Alpinorum Equitata

Sirmium

?

I Alpinorum ped…

Sirmium

?

I Lusitanorum

?

oko 60. i oko103.

II Hispanorum

?

?

II Ituraeorum

Rittium

II vek

II Asturum et Callaecorum

Rittium

145-160.

 

* * *
Pregled pomoćnih jedinica i Donjoj Panoniji

ala

stalni logor

vreme boravka

II Hispanorum Arvacorum

Teutoburgium
Rittium

80, 84, pre 99.otišla u Moesiau Superior

I civium Romanorum

Teutoburgium

pre 100. (u Dakiji 110.) u Panoniji ponovo 148, 168. jedina posada u II veku

II Pannoniorum

Sirmium

I Praetoria c.R.

Teutoburgium
Cornacum

80-85. pre 93.

 

* * *
Pregled logora i jedinica koji se spominju u Notitia Dignitatum

logor

jedinica

Acumincum

Cuneus equitum Constantium Acimici
equites sagittarii Acimici

Rittium

equites Dalmatae

Burgenae

equites Dalmatae Burgenas
cuneus equitum Constantinorum Burgenas
legio V Iovia

Taurunum

equites promoti Tauruno

Singidunum

legio IV Flavia

 Castra Tricornia

cuneus equitum sagittariorum
auxiliares Tricornienses
auxilium Aureomontanorum

Margum

auxilium Margense
classis Stradensis et Germensis

Viminacium

cuneus equitum promoturum
legio VII Claudia
classis Histriae

Aureus Mons

cuneus equitum Dalmatarum

Lederata

cuneus equitum sagittariorum
milites Vincentienses

Pincum

Cuneus equitum constantinorum
cuneus equitum Dalmatarum
legio VII Claudia

Cuppae

cuneus equitum Dalmatarum
auxilium Cupensae
legio VII Claudia

Novae

auxilium Novensae
milites exploratores

Taliata

auxilium Taliatensae
milites exploratores

Transdierna

milites exploratores

Pontes

legio XIII Gemina

Egetae

cuneus equitum sagittariorum
legio XIII Gemina
classis Histrica

Aquae

cuneus equitum sagittariorum

Timacum Minus

Pseudocomitatenses Timacenses auxiliarii